#เปิดบูชา พระปางเปิดโลกพร้อมฐานดอกบัวและที่ครอบฐาน

#เปิดบูชา
พระปางเปิดโลก พร้อมฐานดอกบัว และที่ครอบฐานเหลี่ยม

พระปางเปิดโลก วัดเขาสมโภชน์ จ. ลพบุรี ขนาดสูง 4 นิ้ว

ฐานบัว 1.5 นิ้ว (สีม่วง/สีฟ้า)

ที่ครอบพลาสติคฐานเหลี่ยนม ขนาด 3.5×3×5.5 นิ้ว

บูชา 1,290 บาทพร้อมส่ง
มีจำนวน 3 ชุด

#ความเชื่อ

ผู้ที่บูชาพระปางเปิดโลกนี้มีพุทธคุณในเรื่องการ “#เปิดทางสว่าง” ทำให้การดำเนินชีวิตไปสู่ความดีงาม เปิดทางแห่งการรับ โชคลาภ
วาสนา บารมี

ทั้งยังคุ้มครองป้องกันภัยและปกครองคนหมู่มาก มีเมตตามหานิยมทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตร นอกจากจะเป็นมงคลต่อตัวเองและครอบครัว
แล้ว ยังเป็นโชคลาภที่ประเสริฐยิ่ง

ท่านที่ทำมาค้าขายจะประสพกับความเจริญรุ่งเรือง ซื้อง่ายขายคล่อง ประสพกับความสุขความเจริญ สำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนา อุดมด้วย
ทรัพย์ยิ่งนักแลฯ

คำว่าเปิดโลก มีความหมายว่า ใช้ได้ ๑๐๘ อย่าง รวมไว้ทุกสิ่งอย่างแล้ว โดยเฉพาะท่านใดที่ดวงไม่ดี ชะตาชีวิตไม่ราบรื่น ธุรกิจการงาน
ติดขัด ภัยพิบัติบังเกิด อยู่ในสถานที่อันตราย จักเปิดของคว่ำให้หงาย โชคร้ายจักกลายเป็นดี มีสิ่งใดปิดบังซ่อนเร้นทับถมจะเปิดออกมา
บุญกุศลโชคลาภที่ติดขัดข้องคา จะย่นเวลามาให้เรา และอื่นๆ สารพัด ปางเปิดโลก จักมีสตางค์เข้ามาไม่ขาดสาย ไม่รวย แต่ไม่เลวร้าย ที่
ดีอยู่แล้วจะยิ่งขึ้นไป ฐานะดีมีสกุลรุนชาติใหญ่โตเพียงใด อย่าได้ประมาท ปางเปิดโลก

พุทธคุณปางเปิดโลก จะนำพาชีวิตและครอบครัวไปในทางที่ดีไปในทางที่สว่างไสวครอบครัวและชะตาชีวิตที่ร้ายร้ายก็จะกลับกลายเป็นดี
ทันตาเห็น

พระปางเปิดโลก พระพุทธรูปอิริยาบถประทับยืนอยู่เหนือดอกบัว พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงข้างพระวรกาย แบฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองออกไปข้าง
หน้า เป็นกิริยาทรงเปิดโลก บางแบบยกฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองขึ้นถือว่าเป็นพระแห่งปัญญา ให้มีสติปัญญาดี มีความฉลาดหลักแหลม

ตามพุทธประวัติได้กล่าวถึง พระปางเปิดโลก ไว้ดังนี้

หลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ในวันอาสาฬหบูชา ณ นครสาวัตถี แล้วได้เสด็จจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ของท้าวสักกะ
เทวราช เพื่อแสดงธรรมโปรดพระมารดาที่ประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิต พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนา (พระอภิธรรม) แก่พระ
มารดา ในที่สุดแห่งเทศนา พระมารดาทรงบรรลุโสดาปัตติผล เป็นพระโสดาบัน ครั้นอยู่จำพรรษาปวารณาครบ 3 เดือน จึงได้ตรัสกับท้าว
สักกะเทวราชว่ามีพระประสงค์จะเสด็จกลับยังโลกมนุษย์ ท้าวสักกะเทวราชจึงได้นิรมิตบันไดทั้ง 3 คือ บันไดทอง บันไดแก้ว บันไดเงิน ตีน
บันไดทั้ง 3 ตั้งอยู่ที่ประตูเมืองสังกัสสะนคร ส่วนหัวบันไดพาดอยู่ที่เขาสิเมรุ พระพุทธองค์เสด็จลงทางบันไดแก้วตรงกลาง เทวดาลงทาง
บันไดทองทางด้านขวา มหาพรหมลงทางบันไดเงินทางด้านซ้าย ในขณะที่เสด็จลงจากเทวโลกนั้น พระพุทธองค์ทรงทำ ยมกปาฏิหาริย์ อีก
ครั้งหนึ่ง คือ ทรงเปิดโลกทั้ง 3 ได้แก่เทวโลก มนุษย์โลก และ ยมโลก พร้อมทั้งทรงเปล่งพระฉัพพรรณรังสี ทำให้สัตว์โลกทั้ง 3 มองเห็น
กันและกัน เป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง อนึ่ง พุทธบริษัทที่เห็นพุทธานุภาพแล้ว ล้วนแต่ปรารถนาพุทธภูมิ

#พระคาถาพระเจ้าเปิดโลกเบิกทรัพย์

(ท่องนะโม 3 จบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

#พระคาถา

อิติปิโส โลกะนาถัง
พุทธังบังเกิด ธัมมังบังเกิด สังฆังบังเกิด
พระเจ้าประเสริฐ เปิดโลกพระคาถา
อิติปิอะระหัง โมเปิดไว้ให้เย็น ยะที่สุด

อิติอะระหัง ทิพย์พระจักร์ขุง อุทะปาริยานัง
พุทธะนิมิตตัง อุปปันนัง โหหิ

อิติอะระหัง ทิพย์พระจักร์ขุง อุทะปาริยานัง
ทัมมะนิมิตตัง อุปปันนัง โหหิ

อิติอะระหัง ทิพย์พระจักร์ขุง อุทะปาริยานัง
สังฆะนิมิตตัง อุปปันนัง โหหิ

#พระคาถาพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์เปิดโลก

(ตั้งนะโม ๓ จบ)

พระพุทธังอาราธนานัง พระพุทธเจ้าเปิดโลก

พระธัมมังอาราธนานัง พระพุทธเจ้าเปิดโลก

พระสังฆังอาราธนานัง พระพุทธเจ้าเปิดโลก

นะเปิดบุญ โมเปิดบารมี พุทเปิดวาสนา ธาเปิดจิต ยะเปิดธรรม เปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาล ด้วยนะโมพุทธายะ

ยะเปิดกรรมดี ธาเปิดงานดี พุทเปิดโชคดี โมเปิดลาภดี นะเปิดอำนาจดี เปิดสิ่งดีๆ ทั้งหลาย มาสู่ตัวข้าพเจ้า
ด้วยยะธาพุทโมนะ นะมะพะธะ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง

ขอมอบอำนาจบารมีของพระรัตนตรัย โปรดเชื่อมโยงบุญบารมี ทานบารมี ศีลบารมี วิริยะ
บารมี เมตตาบารมี ปัญญาบารมี วาสนาบารมี ฌานบารมี ญาณบารมี ทั้งหลายทุกภพทุก
ชาติของข้าพเจ้า จงมารวมกัน ณ ปัจจุบันชาติ และขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้า ณ
กาลบัดนี้...เปิดโลก เปิดจิต เปิดธรรม เปิดด้วยนะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ

(ขั้นต่ำสวด ๓ จบ ควรหมั่นสวดเป็นประจำทุกวัน ยิ่งหลายจบยิ่งดี)

1,290 บาท

 
 

วัตถุมงคล ใกล้เคียง


วิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน

วิธีการเช่าบูชา

 

 
ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - กสิณพิชญ์ ชมเชย 397-1-12184-1 ออมทรัพย์
ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - กสิณพิชญ์ ชมเชย 038-246268-8 ออมทรัพย์
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - กสิณพิชญ์ ชมเชย 155-227582-2 ออมทรัพย์

ติดต่อเรา

The best amulet
874 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
หนองแขม กรุงเทพฯ 10160

: 091-4914665